Migratie is een mensenrecht!

MOVE partijprogramma

MOVE - PARTIJPROGRAMMA

Klik hier voor het volledige document.

Tekst in document:

Inleiding

Dit is MiGreat’s MOVE partijprogamma.

Dit document bevat concrete punten die politieke partijen over kunnen nemen om migratiebeperkingen stap voor stap af te schaffen. Wij pleiten voor vrijheid van bewegen. Daarmee sluiten we ons, hopelijk samen met jullie, aan bij een lange traditie van bewegingen die door de eeuwen heen hebben gestreden voor vrijheid en gelijkheid.

EU burgers hebben een gigantisch paspoortprivilege: zij worden geboren met het recht om te bestaan in het rijkste deel ter wereld, en krijgen relatief makkelijk toegang tot de rest van de wereld. Tegelijkertijd is het bijna onmogelijk voor mensen in het globale Zuiden om vrij naar Europa te reizen. Zij zijn gedwongen om daar te blijven of om met gevaar voor eigen leven de Europese grenzen te trotseren.

De grens doet migranten op allerlei manieren en op allerlei plekken geweld aan. Er zijn de tienduizenden doden op de bodem van de Middellandse Zee, de grensmuren, uitgerust met scheermes-prikkeldraad dat bedoeld is om zo diep mogelijke wonden toe te brengen aan mensen die eroverheen klimmen, de met zwaar geweld gepaard gaande pushbacks aan de EU grenzen. De externalisatie en de deals met herkomst- en transitlanden hebben geleid tot de martelkampen in Libië. In Nederland waren er honderden mensen op het veld in Ter Apel, de baby die overleed, en worden ongedocumenteerden dankzij de Koppelingswet veroordeeld tot dakloosheid, uitbuiting, gebrekkige zorg, detentie en deportatie. 

Grenzen grijpen diep in op mensenlevens. Dit gaat ver voorbij de fysieke grens: het verlies van mensenlevens, levenskracht en levensjaren is niet te bevatten. Bovendien raken grenzen arme mensen en mensen van kleur het hardst. Deze ellende en mensenrechtenschendingen zijn geen ongelukken of incidenten maar een logisch gevolg van huidig beleid dat migratie tot elke prijs tegen wil houden. Europees en Nederlands migratiebeleid is structureel schadelijk, gewelddadig, dodelijk en onrechtvaardig. Door mensen uit voornamelijk Azie en Afrika toegang tot Europa te ontzeggen is het migratiebeleid een moderne vorm van Apartheid.

Hervormingen van het huidige migratiebeleid moeten dan ook toewerken naar systeemverandering. Niet een tentje of een warme maaltijd hier en daar - de gigantische grens infrastructuur moet afgebroken worden. We streven naar een wereld waarin iedereen vrij is om over de wereld te bewegen. Waarin mensen, onafhankelijk van nationaliteit, overal gelijk behandeld worden.

We roepen partijen en politici op om zich uit te spreken voor het krimpen en afschaffen van grenzen. Maak geen onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ redenen om te migreren, gewilde en ongewilde migranten. Het recht om te reizen is niet iets dat je kunt verdienen door goed gedrag, een economische bijdrage of het zijn van een ‘echte’ vluchteling. Het is ook niet iets dat je kunt verliezen dankzij een ‘slechte’ nationaliteit, een ‘slechte’ reden om te migreren of ‘slecht’ gedrag. Het huidige migratiebeleid is fundamenteel discriminerend, racistisch en onderdrukkend en moet dus als geheel worden verworpen.

Wij geloven dat ieder mens gelijkwaardig is. Dat de plek waar je geboren bent niet de rest van je leven mag bepalen. Dat onderscheid op basis van nationaliteit onverholen rassenscheiding is. Migratie is een recht en geen privilege. Ieder mens moet vrij zijn om te leven, wonen en werken waar die wil en om overal ter wereld als volwaardig mens erkend te worden. We zijn pas vrij als we allemaal vrij zijn om te bewegen.

We vragen jullie dan ook om niet de makkelijkst haalbare voorstellen over te nemen en ondertussen enthousiast verder te bouwen aan segregatie. Iedere partij die pleit voor vrijheid, gelijkheid, solidariteit of anti-racisme moet pal gaan staan voor de afschaffing van alle bestaande migratiebeperkingen en voor vrije migratie.

1: Vrijheid van bewegen
Migratie moet een recht zijn, niet een privilege. De plek waar je geboren bent mag niet de rest van je leven bepalen. Het einddoel is de afschaffing van grenzen en het invoeren van vrije migratie. In de tussentijd moeten er meer mogelijkheden komen om vrij en veilig naar Nederland te reizen en migratie te regulariseren.
 1. Ieder mens moet vrij zijn om te verhuizen, te werken, te zijn waar die wil, en om overal ter wereld als volwaardig mens erkend te worden. Discriminatie op basis van nationaliteit of status wordt verboden.
 2. De criteria voor werkvisa worden versoepeld. De inkomenseis vervalt en bedrijven hoeven niet te bewijzen dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt geen personeel te vinden is - met het huidige personeelstekort van bijna een half miljoen is dat overbodig.
 3. Er komt, in navolging van Portugal en Duitsland, een visum voor mensen die werk willen zoeken in Nederland. Zij hoeven dus nog geen baan gevonden te hebben. Opleidingsniveau speelt bij toekenning geen rol - ieder mens verdient de kans om hier te werken, en is hier hard nodig. Mensen uit oorlogsgebied kunnen er uiteraard ook aanspraak op maken.
 4. Mensen die een werkvisum of tewerkstellingsvergunning hebben, mogen overal werken, dus niet bij 1 werkgever. Zo voorkomen we een machtspositie en mogelijke uitbuiting door de werkgever.
 5. Derdelanders die een visum of verblijfsvergunning hebben in een ander EU land mogen ook vrij in Nederland werken.
 6. De criteria voor familiehereniging worden versoepeld. De criteria voor familieleden van EU burgers worden ook toegepast op Nederlanders en migranten van buiten de EU. Extra ruime mogelijkheden voor vluchtelingen blijven bestaan. Ook niet-traditionale vormen van familie, zoals queer families en banden buiten het ‘kerngezin', komen in aanmerking voor hereniging.
 7. Mensen die aanspraak willen maken op vluchtstatus kunnen bij Nederlandse ambassades een aanvraag indienen. Er komt geen maximum aantal aanvragen en inwilligingen.
 8. Er komen permanente en ruime regularisatie mechanismen, in ieder geval op basis van de volgende criteria:
  - Mensen die werk zoeken of hebben gevonden kunnen via de aanvraag van werkvisa of werkzoekvisa regulariseren. Ook mensen in de asielprocedure of met een tijdelijke vergunning kunnen de aanvraag doen. De aanvraag kan in Nederland ingediend en toegekend worden.
  - Na een (irregulier) verblijf van 3 jaar hebben mensen stevige banden opgebouwd en hebben zij recht op regularisatie.
  - Ouderen, zieken, kinderen en andere kwetsbaren hebben om humanitaire gronden recht op regularisatie.
  - Burgemeesters en de staatsecretaris krijgen de discretionaire bevoegdheid om aan mensen die niet in bovenstaande categorieën vallen alsnog een verblijfsvergunning te verstrekken.
 9. Mensen die in Nederland willen naturaliseren hoeven een eventuele andere nationaliteit niet op te geven.
2. Stop grensgeweld
Er stierven minstens 48.647 mensen aan de Europese grenzen en een nog groter aantal mensen is vermist. Onderweg naar Europa komen mensen terecht in mensonterende kampen en detentiecentra, waar ze worden geslagen en zelfs gemarteld of tot slaaf gemaakt. Nederland is hieraan medeplichtig. Het betaalt mee en dringt binnen de EU aan op nog meer grensbewaking en deals met derde landen zoals Turkije, Tunesië en Libië. Wij willen niet langer bloed aan onze handen.
 1. Mensen die mee hebben gewerkt aan de bouw van Fort Europa worden daarvoor strafrechtelijk vervolgd. Daar vallen ook Nederlandse politici en ambtenaren onder. Zij hebben immers meegewerkt aan misdaden zoals het structureel inzetten van (soms dodelijk) geweld. In sommige gevallen is er zelfs sprake van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid, zoals bij de Libië deal.
 2. Er komt een fonds dat schadevergoedingen verstrekt aan slachtoffers en nabestaanden van Europees grensgeweld.
 3. Nederland betaalt geen cent aan Europees grensgeweld. Het betaalt niet mee aan grenspolitie, materieel, logistiek, wapens of hekken, detentie of quasi-detentie faciliteiten, binnen de EU en wereldwijd. Landen die alsnog grensbewaking misbruiken om migratie tegen te gaan, horen niet thuis in de EU.
 4. Alle Nederlandse detentiecentra worden gesloten en ook detentie-achtige faciliteiten, zoals de HTL, VBL en de PBL, worden gesloten. Deportaties worden stopgezet. Er is ondersteuning bij zelfstandig vertrek, maar dat gaat altijd gepaard met een aanbod om te regulariseren. Zonder zicht op regularisatie kan er geen sprake zijn van vrijwilligheid.
 5. Frontex wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er een EU migratie facilitator. Dat agentschap gaat boten in nood redden en medische zorg, voedsel, water, kleren en andere basisbehoeften bieden aan mensen aan de Europese grenzen.
 6. Reddingswerkers worden gefaciliteerd, niet gecriminaliseerd. Dat geldt op de Middellandse Zee, aan de grens met Belarus, maar ook in Ter Apel: niet de hulpverleners, maar de verantwoordelijke politici moeten gevangenisstraf riskeren.
 7. Smokkelen wordt gedecriminaliseerd.
 8. De Dublin-verordening wordt afgeschaft. Mensen die asiel aan willen vragen in Europa kunnen zelf een land kiezen. Nederland handhaaft niet langer de Dublin-verordening, en stuurt dus geen mensen terug naar andere EU-landen.
 9. De bestaande migratiedeals die er zijn met derde landen, zoals Turkije, Tunesië, Libië en Niger, worden teruggedraaid. Nederland betaalt niet langer mee aan deze deals en zet zich in de EU actief in voor onmiddellijke opzegging van de deals. Er komen geen nieuwe migratiedeals, zowel over het tegenhouden als het terugnemen van migranten. De EU chanteert op dit moment vaak corrupte leiders. Het omkopen van regeringsleiders om, vaak tegen de belangen van hun eigen bevolking, mee te werken aan Europees grensgeweld is neokoloniaal, imperialistisch en schadelijk voor de migranten.
 10. We handelen niet in mensenlevens. Betere bescherming van ‘echte vluchtelingen’ ten koste van andere migranten, het bevoordelen van mensen op basis van nationaliteit, of het afdwingen van medewerking aan deportaties en terugkeer van de ene persoon in ruil voor werkvisa voor een ander, zijn onaanvaardbaar.
 11. Hulpverlening heeft als doel om hulp te verlenen waar nodig. Geld voor ontwikkelingssamenwerking wordt niet gebruikt voor grensbewaking, om mensen te ontmoedigen naar Europa te reizen, of om migratie deals af te dwingen.
3. Gelijke behandeling
Ieder mens heeft het recht om in Nederland gelijk behandeld te worden. Toch worden ongedocumenteerden systematisch uitgesloten. Asielzoekers zitten jarenlang in wachtstand en dakloze EU migranten hebben vaak alleen als het vriest recht op nachtopvang. We plukken de vruchten van het vaak zware en onderbetaalde werk dat deze mensen doen, maar laten hen niet meedelen in sociale voorzieningen. Ieder mens, migrant of niet, wordt gelijk behandeld.
 1. Migranten worden echt gelijk behandeld. Hulp aan de ene kwetsbare groep gaat niet ten koste van de ander, de rechten die Nederlanders hebben gaan gelden voor iedereen.
 2. De Koppelingswet (of liever, de Apartheidswet) die ongedocumenteerden toegang beperkt of ontzegt tot zorg, onderwijs, onderdak, werk en nog veel meer levensbehoeften, schaffen we af. Ongedocumenteerden worden niet gesegregeerd, maar juist verwelkomd.
 3. Persoonsgegevens worden beter beschermd. Overheidsorganen en semi-overheidsorganen mogen geen informatie over iemands verblijfsstatus delen met andere organen. Zij worden dus verplicht om geen melding te doen van (vermoeden van) illegaliteit. De DT&V en Vreemdelingenpolitie worden opgeheven. Ook vervalt de identificatieplicht.
 4. Een dak boven ieders hoofd. Aparte daklozenopvang voor migranten, met hardere toegangscriteria (opvang EU burgers uit bijvoorbeeld Polen of Bulgarije, die alleen opengaat als het vriest, of voor ongedocumenteerden die in ruil voor opvang mee moeten werken aan vertrek), schaffen we af. Ieder mens heeft in Nederland recht op een onvoorwaardelijke daklozenopvang, dag en nacht, in een plek naar keuze. Nationaliteit, status of binding met de gemeente is daarbij irrelevant. Uiteraard betekent dit ook dat er altijd opvang is voor asielzoekers, dat ook zij mogen kiezen waar ze wonen en dat de nationale overheid gemeenten die mensen op straat aan hun lot overlaten, kan dwingen om opvanglocaties te openen. De financiering is landelijk.
 5. Ieder mens heeft recht op een woning. Doordat er jarenlang sociale huurwoningen zijn gesloopt en verkocht, zijn de wachttijden enorm en worden mensen met asielstatus en Nederlandse woningzoekers tegen elkaar uitgespeeld. In plaats van woningen te slopen draaien wij het om: voor iedere persoon die asielstatus in Nederland krijgt, worden er 2 sociale huurwoningen gebouwd. Zo draagt de komst van mensen nog meer bij aan betaalbare woningen voor iedereen.
 6. Ieder mens heeft voedsel nodig. Dat voedselbanken niet toegankelijk zijn voor ongedocumenteerden is dan ook onmenselijk. Toegang tot voedselbanken wordt losgekoppeld van nationaliteit en verblijfsstatus.
 7. Toegang tot zorg. Dat medische hulp aan mensen zonder verblijfsstatus optioneel is, asielzoekers geen toegang hebben tot het reguliere zorgsysteem en arbeidsmigranten slechte toegang hebben tot zorg is onacceptabel. Zorgverleners worden verplicht om ieder mens zorg te bieden, ook niet-urgente zorg.
 8. Recht op werk voor iedereen. Asielzoekers krijgen toegang tot een BSN nummer en werk vanaf dag 1, de Tewerkstellingsvergunning wordt afgeschaft. Ook ongedocumenteerden en derdelanders met visum kunnen een BSN nummer krijgen, werken en belasting betalen. Bedrijven die ongedocumenteerden werk bieden krijgen daarvoor geen boete of straf, zolang zij mensen fatsoenlijk betalen en behandelen natuurlijk. Ook het recht om een coöperatie of een eigen bedrijf te starten of als freelancer te werken is toegankelijk voor iedereen.
 9. Er is gratis taalles tot C1 niveau voor iedereen die geen Nederlands spreekt. Dus ook voor mensen met de Nederlandse nationaliteit, ongedocumenteerden, EU arbeidsmigranten of asielzoekers.
 10. Alle aanvragen tot toegang of verblijf in Nederland, of dat nu is voor toerisme, familiehereniging, asiel of werkvisa, duren maximaal een half jaar. Als IND niet tijdig beslist, wordt de aanvraag automatisch goedgekeurd.
 11. Migratie en asiel (waaronder IND en COA) vallen onder het Ministerie van Sociale Zaken.
 12. Belastingvoordelen voor rijke migranten worden afgeschaft. Zij gaan dus evenveel belasting betalen als ieder ander. Sociale voorzieningen worden uiteraard ook voor hen toegankelijk.
Begrippenlijst
COA: Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dit overheidsorgaan regelt de opvang van asielzoekers in Nederland

Discretionaire bevoegdheid: een bevoegdheid die een bestuursorgaan (bijvoorbeeld de staatssecretaris of de burgemeester) de vrijheid toekent om (in deze context) iemand een verblijfsvergunning te geven

HTL: Handhaving- en toezichtslocatie. Asielzoekers die op deze locatie wonen, mogen de locatie niet verlaten. Het is dus een quasi-detentie locatie

IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze overheidsinstelling beslist over bijvoorbeeld visum- en asielaanvragen

Ongedocumenteerde: iemand die geen geldig visum of verblijfsvergunning heeft in het land waar diegene verblijft

PBL: Procesbeschikbaarheidslocatie. Asielzoekers die op deze locatie wonen, mogen de locatie niet verlaten. Het is dus een quasi-detentie locatie

Regularisatie: het verkrijgen van een verblijfstitel van iemand die voorheen geen geldig visum of verblijfstitel had

Regularisatiemechanisme: een permanent wetsinstrument. Dit is dus iets anders dan een Generaal Pardon, dat eenmalig een specifieke groep mensen regulariseert

VBL: Vrijheidsbeperkende locatie. Hier worden mensen geplaatst die geen recht (meer) hebben op verblijf en opvang, vaak gaat het om afgewezen asielzoekers